icantech
Lập trình Java
3597
03/01/2024

Tổng hợp bộ bài tập Java có lời giải cho người mới bắt đầu

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng ICANTECH tìm hiểu một số bài tập Java cơ bản nhé!

1. Tổng hợp bài tập Java có lời giải

Dưới đây là tổng hợp 10 bài tập Java cho người mới bắt đầu:

1.1. Cộng hai số trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để cộng hai số và in ra kết quả.

public class CongHaiSo {

   public static void main(String[] args) {

       int a = 5;

       int b = 3;

       int tong = a + b;

       System.out.println("Tổng của hai số là: " + tong);

   }

1.2. Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để kiểm tra một số nhập vào là số chẵn hay số lẻ.

public class KiemTraChanLe {

   public static void main(String[] args) {

       int number = 10;

       if (number % 2 == 0) {

           System.out.println(number + " là số chẵn.");

       } else {

           System.out.println(number + " là số lẻ.");

       }

   }

}

1.3. Cộng hai số phức trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để cộng hai số phức.

class SoPhuc {

   double thuc, ao;

   SoPhuc(double thuc, double ao) {

       this.thuc = thuc;

       this.ao = ao;

   }

   SoPhuc cong(SoPhuc sp) {

       return new SoPhuc(this.thuc + sp.thuc, this.ao + sp.ao);

   }

   public static void main(String[] args) {

       SoPhuc sp1 = new SoPhuc(2, 3);

       SoPhuc sp2 = new SoPhuc(1, 2);

       SoPhuc tong = sp1.cong(sp2);

       System.out.println("Tổng hai số phức là: " + tong.thuc + " + " + tong.ao + "i");

   }

}

1.4. Nhân hai số trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để nhân hai số và in ra kết quả.

public class NhanHaiSo {

   public static void main(String[] args) {

       int a = 4;

       int b = 5;

       int tich = a * b;

       System.out.println("Tích của hai số là: " + tich);

   }

}

1.5. Kiểm tra năm nhuận trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để kiểm tra một năm có phải là năm nhuận hay không.

public class KiemTraNamNhuan {

   public static void main(String[] args) {

       int year = 2020;

       if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)) {

           System.out.println(year + " là năm nhuận.");

       } else {

           System.out.println(year + " không phải là năm nhuận.");

       }

   }

}

1.6. Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để kiểm tra một ký tự nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.

public class KiemTraNguyenAmPhuAm {

   public static void main(String[] args) {

       char ch = 'a';

       if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u') {

           System.out.println(ch + " là nguyên âm.");

       } else {

           System.out.println(ch + " là phụ âm.");

       }

   }

}

1.7. Tính lãi suất kép trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để tính lãi suất kép.

public class LaiSuatKep {

   public static void main(String[] args) {

       double p = 1000;

       double r1 = 0.05;

       double r2 = 0.03;

       double amount = p * (1 + r1) * (1 + r2);

       System.out.println("Số tiền sau lãi suất kép là: " + amount);

   }

}

1.8. Tính lãi suất trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để tính lãi suất.

public class TinhLaiXuat {

   public static void main(String[] args) {

       double p = 1000;

       double r = 0.05;

       double amount = p * (1 + r);

       System.out.println("Số tiền sau lãi xuất là: " + amount);

   }

}

1.9. Tìm phần nguyên và phần dư trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java để tìm phần nguyên và phần dư khi chia hai số.

public class PhanNguyenVaPhanDu {

   public static void main(String[] args) {

       int dividend = 20;

       int divisor = 3;

       int quotient = dividend / divisor;

       int remainder = dividend % divisor;

       System.out.println("Phần nguyên khi chia " + dividend + " cho " + divisor + " là: " + quotient);

       System.out.println("Phần dư khi chia " + dividend + " cho " + divisor + " là: " + remainder);

   }

}

1.10.  Tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5

Đề bài: Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 10 và 200 (tính cả 10 và 200). Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy.

public class Main {

   public static void main(String[] args) {

       StringBuilder result = new StringBuilder();

       for (int i = 10; i <= 200; i++) {

           // Kiểm tra số chia hết cho 7 và không phải là bội số của 5

           if (i % 7 == 0 && i % 5 != 0) {

               // Nếu là số đầu tiên, không cần thêm dấu phẩy vào trước

               if (result.length() == 0) {

                   result.append(i);

               } else {

                   result.append(", ").append(i);

               }

           }

       }

       // In kết quả

       System.out.println(result.toString());

   }

}

2. Các bài tập java cơ bản khác

2.1. Chuỗi (Strings)

 • Đảo ngược chuỗi.
 • Kiểm tra chuỗi có phải là palindrome không.
 • Loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi.
 • Đếm số lượng từ trong một chuỗi.
 • Kiểm tra xem một chuỗi có chứa toàn bộ ký tự từ 'a' đến 'z' không.

2.2. Mảng (Arrays)

 • Tìm phần tử lớn nhất trong một mảng số nguyên.
 • Tìm phần tử nhỏ nhất trong một mảng số thực.
 • Sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần.
 • Đảo ngược một mảng.
 • Tính tổng các phần tử trong một mảng số nguyên.

2.3. Vòng lặp (Loops)

 • In bảng cửu chương từ 1 đến 10.
 • Tính giai thừa của một số.
 • In dãy Fibonacci cho n số đầu tiên.
 • Kiểm tra số nguyên tố.
 • Tìm ước số chung lớn nhất của hai số.

2.4. Nâng cao

 • Tìm số lần xuất hiện của một ký tự trong chuỗi.
 • Kiểm tra một số có phải là số Amstrong không.
 • Tìm ước số nguyên tố của một số.
 • Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi hạnh phúc không (chứa ký tự a, e, i, o, u ít nhất một lần).
 • Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
 • Tìm dãy con liên tục có tổng lớn nhất trong mảng.
 • Kiểm tra hai mảng có phải là hoán vị của nhau không.
 • Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một phần tử trong mảng.
 • Sắp xếp một mảng kết hợp (bao gồm cả số và chuỗi) theo thứ tự tăng dần.
 • Xóa phần tử trùng lặp trong mảng.

2.5. Thao tác với số:

 • Chuyển đổi một số nguyên sang hệ nhị phân.
 • Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n.
 • Kiểm tra số hoàn hảo (tổng các ước bằng chính nó).
 • Tìm số lượng số Fibonacci nhỏ hơn một số n.
 • Tính tổng các chữ số lẻ của một số nguyên.

3. Lời Kết

Như vậy, ICANTECH đã cùng bạn tìm hiểu về các dạng bài tập Java core phổ biến. Hi vọng bài viết mẫu code Java sẽ giúp bạn trau dồi thêm các kiến thức về Java. Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình online dưới đây tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Java

Bài tương tự