icantech
Lập trình Python
1097
02/10/2023

Float trong Python là gì? Những điều bạn chưa biết về hàm float trong Python

Python là ngôn ngữ lập trình có kiểu dữ liệu, hiểu đơn giản là với Python bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu của biến. Trong Python có rất nhiều hàm hữu ích được sử dụng thường xuyên, một trong số đó là hàm float. Hàm float trong Python là gì? Cú pháp hàm float được viết như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá lần lượt qua bài viết dưới đây.

1. Tổng quan hàm float trong Python là gì?

Một người lập trình viên sẽ sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, từ kiểu chuỗi, kiểu số nguyên, số phức hay kiểu số dấu phẩy tự động để lưu trữ các giá trị. Lấy ví dụ như nếu bạn đang muốn thực hiện 1 phép toán, nhưng kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi. Bạn chắc chắn sẽ gặp lỗi và không thể thực hiện được. Hoặc giả như bạn không thể sử dụng kiểu số nguyên trong trường hợp bạn cần dùng số thập phân làm đầu vào. Ngôn ngữ Python cho phép bạn có thể tạo ra các đối tượng dấu phẩy động, thông qua hàm float để chuyển đổi kiểu dữ liệu. 

1.1. Float trong Python là gì?

Float là kiểu dữ liệu Number trong Python. Hàm float được sử dụng để biểu diễn các số dưới dạng thập phân.Ví dụ như các số 2.9, 5.3, 4.2, 8.5… là kiểu float.

Bạn còn có thể dùng phương thức float để lưu số nguyên ở dạng thập phân có dấu phẩy động. Thí dụ như số 5 sẽ được lưu là 5.0, hoặc số 7 sẽ được lưu là 7.0.

1.2. Cú pháp hàm float trong Python 

Hàm float có cú pháp như sau:

float(x)

Hàm float trong Python chỉ có 1 tham số duy nhất là tham số x. Tham số x là số hoặc chuỗi đang cần được chuyển đổi thành số dấu phẩy động. Những kiểu giá trị của tham số có thể là:

  • Giá trị số nguyên hoặc số thập phân
  • Giá trị chuỗi: chứa 1 kiểu số bất kỳ, có thể áp dụng toán tử toán học

2. Một số câu lệnh float trong Python phổ biến

Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hàm float trong Python là gì? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem cách sử dụng câu lệnh float trong Python thông qua các ví dụ cụ thể dưới đây.

2.1. Chuyển đổi số nguyên thành số dấu phẩy động 

Với hàm float, bạn dễ dàng thực hiện chuyển đổi 1 số nguyên thành 1 số có dấu phẩy động. Bạn hãy xem ví dụ dưới đây:

float_no = float (12)

print (float_no)

output: 12.0.

2.2. Chuyển đổi một chuỗi thành số dấu phẩy động

Trong Python, chuỗi là tập hợp của các ký tự. Do đó, chuỗi phải có định dạng số thì bạn mới có thể thực hiện chuyển đổi chuỗi thành số dấu phẩy động. Chúng ta hãy cùng tham khảo ví dụ sau đây:

float_str = float (“15”)

print (float_str)
sản lượng : 15.0.

Trong trường hợp này, nếu bạn thêm dấu (-) hoặc dấu (+) vào chuỗi, phương thức float sẽ tự động chuyển đổi thành dấu phẩy động âm hoặc dương tương ứng. 

Ví dụ chuyển đổi thành số dấu phẩy động dương:

float_str = float (“+15”)

print (float_str)
output: +15.0

Trên thực tế bạn có thể gặp trường hợp floating number được biểu thị bằng ký hiệu khoa học. Cụ thể bạn sẽ thấy ký hiệu e (hoặc E) biểu thị cho lũy thừa của 10. Ví dụ đơn giản ta sẽ có: 1,5e3 = 1,5 x 10 3 = 1500.

Câu lệnh float được viết như sau:

print (float (2e-002))

print (float (“2e-002”))


Output:

0,02
0,02
 

for example:

print (“True:”, float (True))

print (“False:”, float (False))

print (“Nan:”, float (‘nan’))

print (“Infinity:”, float (‘inf’))

output: 1000.0

Trong Python, chuỗi có thể chứa các giá trị vô hạn hoặc giá trị số không hợp lệ như NaN, infinity, inf.

output

True: 1.0

False: 0.0

Nan: nan

Infinity: inf

2.3. Cách làm tròn dấu phẩy động

Bạn có thể làm tròn số đó đến phần thập phân mong muốn trường hợp giá trị gần đúng của dấu phẩy động không chính xác. Trường hợp nếu bạn không chỉ định vị trí thập phân nào, Python sẽ coi các số thập phân là 0. Sau đó hệ thống sẽ tự động làm tròn thành giá trị số nguyên gần nhất. 

Cú pháp câu lệnh được viết như sau: round (float_num, num_of_decimals). Trong đó

  • float_num là 1 đối số, biểu thị cho số lượng dấu phẩy động được làm tròn.
  • num_of_decimals là đối số thứ 2, biểu thị cho số chữ số thập phân được làm tròn

Bạn hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

float_num1 = 11,7

float_num2 = 11,4

float_num3 = 11,2345

float_num4 = 11.5678

float_num5 = 123,45

print (round (float_num1))

print (round (float_num2))

print (round (float_num3, 2))

print (round (float_num4, 2))
print (round (float_num5, -1))

Kết quả trả về ta có được:

12

11 11

11,23

11,57

120.0

2.4. Cách tạo hàm float trong Python ngẫu nhiên

Bạn có thể sử dụng 2 phương pháp là random và uniform trong Python với mục đích để tạo ra 1 số dãy số có dấu phẩy động ngẫu nhiên do bạn chỉ định. Chúng ta lấy ví dụ như bạn đang muốn tạo ra 3 số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1. Chúng ta sẽ cú cú pháp như sau:

Random import
x = random.random ()

For i in range (3):

print (random.random ())

Run

Kết quả đầu ra:

0.54134241344332134

0.13142525490547756

0.75132452526261544

3. Lời Kết

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu float trong Python là gì? cú pháp câu lệnh cũng như cách sử dụng hàm float trong Python. Chúng tôi mong rằng với những điều được chia sẻ trong bài viết, bạn đã phần nào hiểu được về hàm float và cách chuyển đổi sang số thập phân trong Python. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn hay có thêm câu hỏi thì hãy đăng ký ngay khóa học lập trình Python tại ICANTECH nhé

Share
Tags
Lập trình Python

Bài tương tự