icantech
Lập trình Python
2961
02/10/2023

Những chia sẻ mới nhất về hàm len trong Python mà bạn không thể không biết

Trong lập trình, hàm len trong Python là một trong những hàm cực kỳ hữu ích. Hàm len được sử dụng để tính độ dài của chuỗi (string), một tuple, một list, một đối tượng lặp lại (iterable object). Nếu bạn cũng đang quan tâm về hàm len trong Python, cách sử dụng cũng như ứng dụng của hàm len, thì bạn đừng bỏ qua những nội dung được chia sẻ trong bài viết này.

1. Tổng quan về hàm len trong Python

Hàm len là hàm phổ biến và không còn xa lạ với lập trình viên chuyên nghiệp. Trước tiên, chúng ta hãy cũng tìm hiểu tổng quan về hàm len trong Python. 

1.1. Hàm len trong Python là gì?

Như chúng tôi đã nói ở trên, hàm len() được dùng để lấy độ dài của 1 chuỗi, 1 tuple, 1 list hoặc 1 đối tượng lặp lại. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng hàm len trong việc tối ưu hóa, cải thiện hiệu suất của chương trình.

Cú pháp hàm len() trong Python được viết như sau:

ham-len

Thông số trong đó:

  • len (object): đối tượng bạn cần lấy độ dài
  • Giá trị trả về là số nguyên, tương ứng với giá trị chuỗi hoặc mảng mà bạn cần lấy độ dài. Giá trị trả về sẽ khác nhau, gồm có các giá trị:
    • Strings: trả kết quả là số lượng ký tự của một chuỗi, số lượng này bao gồm cả dấu cách, dấu chấm câu và các ký tự đặc biệt.
    • List: trả về số lượng phần tử của 1 danh sách
    • Dictionary: trả về số lượng mỗi cặp trong Python. 

1.2. Chương trình mẫu sử dụng hàm len trong Python

Dưới đây là một vài  ví dụ sử dụng hàm len:

len("Hello")
>> 5

len(["red", "blue", "green"])
>> 3

len({"s":150, "m":160, "l":170, "xl":180})
>> 4

2. Ứng dụng của hàm len 

Là 1 trong những hàm phổ biến và được sử dụng nhiều trong Python, hàm len được ứng dụng rất nhiều trong việc đếmđộ dài. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các ứng dụng của hàm len.

2.1. Đếm số phần tử trong danh sách

Bạn có thể sử dụng hàm len để đếm số phần tử trong danh sách. Chúng tay hãy cùng bắt đầu với ví dụ sau đây:

len(["Red", "Green", "Blue"])

>>  3

len([1, 2, 3, 4, 5])

>>  5

len([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40])
>>  4

2.2. Tính độ dài chuỗi dùng hàm len trong Python

Hàm len không chỉ được dùng để tính số phần tử trong danh sách, mà bạn còn có thể dùng hàm len để tính độ dài chuỗi. Hãy cùng chúng tôi quan sát ví dụ sau đây:

print(len('Hello'))
>> 5

print(len('Chào'))
>> 4

print(len('tokyo'))
>> 6

2.3. Đếm số phần tử của dictionary

Đếm số phần tử trong dictionary là một trong những ứng dụng của hàm len. Hàm len trả về số lượng cặp key-value trong 1 dictionary như ví dụ dưới đây:

my_dict = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}
dict_length = len(my_dict)
print("The length of the dictionary is:", dict_length)

2.4. Đếm số phần tử trong tuple 

Dưới đây là mẫu về cách dùng hàm len để đếm số phần tử trong tuple:

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)
tuple_length = len(my_tuple)
print("The length of the tuple is:", tuple_length)

2.5. Tính số phần tử trong một byte array

Ví dụ về cách tính số phần tử trong một byte array:

my_bytearray = bytearray(b'Hello World')

bytearray_length = len(my_bytearray)

print("The length of the bytearray is:", bytearray_length)

2.6. Đếm số phần tử trong một range

Bạn dùng hàm len và truyền range như 1 đối tượng để thực hiện đếm số phần tử trong đó. Ta có ví dụ:

my_range = range(1, 6)

range_length = len(my_range)

print("The length of the range is:", range_length)

2.7. Hàm len kết hợp với thư viện bên thứ ba

Bên cạnh việc sử dụng hàm len theo hướng độc lập, bạn hoàn toàn có thể kết hợp hàm len với với thư viện của bên thứ ba. 

Để làm rõ hơn, bạn hãy cùng quan sát ví dụ hàm len kết hợp với DataFrame trong thư viện của Pandas. Lưu ý bạn cần cài đặt Pandas trước đó, bằng cách sử dụng câu lệnh trong console: $ python -m pip install pandas

Sau khi đã cài đặt Pandas, bạn hãy bắt đầu tạo 1 DataFrame kết hợp hàm len như mẫu sau:

>>> import pandas as pd

>>> marks = {

    "Robert": [60, 75, 90],

    "Mary": [78, 55, 87],

    "Kate": [47, 96, 85],

    "John": [68, 88, 69],

}

>>> marks_df = pd.DataFrame(marks, index=["Physics", "Math", "English"])

>>> marks_df

         Robert  Mary  Kate  John

Physics      60    78    47    68

Math         75    55    96    88

English      90    87    85    69

>>> len(marks_df)

3

Trong đó:

  • Chuỗi danh sách là tên của học sinh trong 1 lớp. Giá trị của chuỗi là danh sách chứa điểm.
  • DataFrame có 4 cột và 3 hàng, hàm len trả về tổng số hàng trong DataFrame. 

3. Lời Kết

Qua nội dung của bài viết ở trên thì chắc hẳn bạn đã thấy được sự hữu ích của hàm len trong Python. Sử dụng hàm len giúp bạn tiết kiệm thời gian khi việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng ICANTECH - nền tảng học lập trình online đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm len trong Python

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình Python

Bài tương tự