icantech
Lập trình chung
16516
10/11/2023

Hướng dẫn xóa phần tử trong list Python

Các kiểu dữ liệu hay cấu trúc dữ liệu là những thành phần không thể thiếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Một trong những kiểu dữ liệu phổ biến nhất chính là list - một cấu trúc dữ liệu có thể lưu trữ được nhiều giá trị trong một biến. Cùng ICANTECH tìm hiểu về xóa phần tử trong list trong Python trong bài viết dưới đây nhé!

1. Một số cách để xóa phần tử trong list Python

Dưới đây là một số cách phổ biến để xóa phần tử trong list Python:

  • Sử dụng Python remove()
  • Sử dụng Python del
  • Sử dụng Python pop()
  • Sử dụng Python discard()
  • Sử dụng Python filter()
  • Sử dụng Python List Slicing
xoa-phan-tu

1.1. Xóa phần tử sử dụng phương thức remove()

Một trong những cách xóa phần tử trong Python là sử dụng phương thức remove (). Phương thức này giúp loại bỏ các phần tử khỏi danh sách bằng cách truyền giá trị của phần tử cần xóa như tham số cho hàm remove().

Ví dụ:

ls = ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh','Chuối', 'Cà']

print("danh sách ban đầu:", ls)

# sử dụng remove() để xóa phần tử chanh

ls.remove('Chanh')

print("Kết quả:", ls)

Kết quả:

danh sách ban đầu: ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

Kết quả: ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chuối', 'Cà']

1.2. Xóa phần tử sử dụng del

Xóa bỏ phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng del. Câu lệnh del trong Python không phải là một hàm của danh sách. Các phần tử trong danh sách có thể bị xóa bằng câu lệnh del bằng cách chỉ định chỉ số của phần tử cần xóa.

Ví dụ:

ls = ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh','Chuối', 'Cà']

print("danh sách ban đầu:", ls)

# sử dụng del để xóa phần tử

del ls[1]

print("Kết quả:", ls)

Kết quả:

danh sách ban đầu: ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

Kết quả: ['Đào', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

Như vậy nếu sử dụng del với chỉ mục là 0 thì chúng ta đã có thể thực hiện việc xóa phần tử trong mảng Python.

1.3. Xóa phần tử trong danh sách sử dụng pop()

Loại bỏ phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng pop(). Phương thức pop() cũng thuộc về danh sách. Loại bỏ phần tử ở chỉ mục đã xác định và nhận giá trị của phần tử đó thông qua pop().

Ví dụ:

ls = ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh','Chuối', 'Cà']

print("danh sách ban đầu:", ls)

# sử dụng pop() để xóa phần tử 

rs = ls.pop(1)

print("phần tử bị xóa :", rs)

print("Kết quả:", ls)

Kết quả:

danh sách ban đầu: ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

phần tử bị xóa : Bưởi

Kết quả: ['Đào', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

Như vậy nếu sử dụng pop với đối số là 0 thì chúng ta đã có thể thực hiện việc xóa phần tử đầu tiên trong danh sách

1.4. Xóa phần tử trong danh sách sử dụng discard()

Xóa phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng discard(). Trong phương pháp này, ICANTECH sẽ sử dụng chuyển đổi một danh sách thành một tập hợp (set) và sau đó xóa một phần tử bằng cách sử dụng hàm discard(). Sau đó, tiếp tục chuyển đổi tập hợp (set) trở lại thành danh sách.

Ví dụ:

ls = ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh','Chuối', 'Cà']

print("danh sách ban đầu:", ls)

ls = set(ls)

ls.discard('Bưởi')

ls=list(ls)

print("Kết quả:", ls)

Kết quả:

danh sách ban đầu: ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

Kết quả: ['Cà', 'Chanh', 'Đào', 'Chuối', 'Cam']

Lưu ý: Vì danh sách được chuyển đổi thành một set, nên tất cả các phần tử trùng nhau sẽ bị loại bỏ và thứ tự của danh sách sẽ không thể được bảo tồn.

1.5. Xóa phần tử trong danh sách sử dụng filter()

Loại bỏ các phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng hàm filter(). Với phương pháp này, ICANTECH sẽ sàng lọc các phần tử không mong muốn ra khỏi danh sách bằng hàm filter().

Ví dụ:

ls = ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh','Chuối', 'Cà']

print("danh sách ban đầu:", ls)

ls1 = filter(lambda item: item!='Bưởi',ls)

print("Kết quả :", list(ls1))

Kết quả:

danh sách ban đầu: ['Đào', 'Bưởi', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

Kết quả : ['Đào', 'Cam', 'Chanh', 'Chuối', 'Cà']

1.6. Xóa phần tử trong danh sách sử dụng lát cắt

Loại bỏ các phần tử khỏi danh sách bằng cách sử dụng phương pháp cắt. Phương pháp này tạo ra một danh sách mới bằng cách cắt danh sách ban đầu và nối các phần không bao gồm phần tử đã loại bỏ.

Ví dụ:

ls = [1, 2, 3, 4, 5]

ls = ls[:2] + ls[3:]

print(ls) # Output: [1, 2, 4, 5]

Kết quả:

[1, 2, 4, 5]

Như vậy, có thể sử dụng phương pháp cắt để xóa phần tử đầu tiên trong mảng.

2. Lời Kết

Trên đây là một số cách xóa phần tử trong list Python phổ biến bằng việc sử dụng các phương thức có sẵn. Hi vọng bạn sẽ áp dụng các kiến thức được ICANTECH chia sẻ ở trên để tối ưu cho các chương trình của mình. Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình Python thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình Python online tại ICANTECH nhé!

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình chung

Bài tương tự