icantech
Lập trình chung
1970
03/01/2024

Tổng hợp các bài tập PHP từ cơ bản đến nâng cao bạn nhất định phải biết

Lập trình PHP là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, đặc biệt trong việc phát triển các ứng dụng web động. Với sức mạnh và tính linh hoạt của nó, PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Trong bài viết này, hãy cùng ICANTECH tìm hiểu các bài tập PHP phổ biến có lời giải nhé!

1. Bài tập PHP cơ bản có lời giải

1.1. Tính diện tích hình tròn

Đề bài: Viết chương trình PHP để tính diện tích của một hình tròn.

<?php

// Bán kính hình tròn

$banKinh = 5;

// Tính diện tích hình tròn

$dienTich = M_PI * pow($banKinh, 2);

// In kết quả

echo "Diện tích hình tròn là: " . $dienTich;

?>

Kết quả: 

Diện tích hình tròn là: 78.539816339745

1.2. Kiểm tra số chẵn/lẻ

Đề bài: Nhập một số và kiểm tra xem số đó có phải là số chẵn hay số lẻ.

<?php

$số = 7;

if ($số % 2 == 0) {

   echo "$số là số chẵn.";

} else {

   echo "$số là số lẻ.";

}

?>

Kết quả:

7 là số lẻ

1.3. Tính tổng dãy số từ 1 đến n

Đề bài: Viết chương trình tính tổng của dãy số từ 1 đến n.

<?php

$n = 10;

$tổng = 0;

for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {

   $tổng += $i;

}

echo "Tổng của dãy số từ 1 đến $n là: " . $tổng;

?>

Kết quả:

Tổng của dãy số từ 1 đến 10 là: 55

1.4. Đảo ngược chuỗi

Đề bài: Nhập một chuỗi và in chuỗi đảo ngược của nó.

<?php

$chuỗi = "Hello World!";

$chuỗiĐảo = strrev($chuỗi);

echo "Chuỗi đảo ngược là: " . $chuỗiĐảo;

?>

Kết quả:

Chuỗi đảo ngược là: !dlroW olleH

1.5. Tính giai thừa

Đề bài: Tính giai thừa của một số n.

<?php

function giaiThua($n) {

   if ($n == 0 || $n == 1) {

       return 1;

   } else {

       return $n * giaiThua($n - 1);

   }

}

$số = 5;

echo "Giai thừa của $số là: " . giaiThua($số);

?>

Kết quả: 

Giai thừa của 5 là: 120

1.6.  Tìm số nguyên tố

Đề bài: Kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.

<?php

$số = 17;

$nguyênTố = true;

for ($i = 2; $i <= sqrt($số); $i++) {

   if ($số % $i == 0) {

       $nguyênTố = false;

       break;

   }

}

if ($nguyênTố) {

   echo "$số là số nguyên tố.";

} else {

   echo "$số không là số nguyên tố.";

}

?>

Kết quả: 

17 là số nguyên tố.

1.7. In dãy Fibonacci

Đề bài: In ra dãy Fibonacci với n số đầu tiên.

<?php

function fibonacci($n) {

   $a = 0;

   $b = 1;

   echo "Dãy Fibonacci với $n số đầu tiên: ";

   for ($i = 0; $i < $n; $i++) {

       echo $a . " ";

       $c = $a + $b;

       $a = $b;

       $b = $c;

   }

}

fibonacci(10);

?>

Kết quả: 

Dãy Fibonacci với 10 số đầu tiên: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

1.8. Đếm số ký tự, từ trong chuỗi

Đề bài: Cho một chuỗi, đếm số ký tự và số từ trong chuỗi đó.

<?php

$chuỗi = "Chào mừng bạn đến với OpenAI.";

$soKyTu = strlen($chuỗi);

$soTu = str_word_count($chuỗi);

echo "Số ký tự trong chuỗi: $soKyTu <br>";

echo "Số từ trong chuỗi: $soTu";

?>

Kết quả:

Số ký tự trong chuỗi: 29 

Số từ trong chuỗi: 6

1.9. Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng

Đề bài: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng số nguyên.

<?php

$mang = array(10, 25, 3, 47, 18, 29);

$max = max($mang);

$min = min($mang);

echo "Số lớn nhất trong mảng: $max <br>";

echo "Số nhỏ nhất trong mảng: $min";

?>

Kết quả: 

Số lớn nhất trong mảng: 47 

Số nhỏ nhất trong mảng: 3

1.10. Kiểm tra chuỗi đối xứng

Đề bài: Kiểm tra xem một chuỗi có phải là chuỗi đối xứng hay không.

<?php

function laChuoiDoiXung($chuoi) {

   $chuoiDao = strrev($chuoi);

   if ($chuoi == $chuoiDao) {

       return true;

   } else {

       return false;

   }

}

$chuoi = "abccba";

if (laChuoiDoiXung($chuoi)) {

   echo "$chuoi là chuỗi đối xứng.";

} else {

   echo "$chuoi không là chuỗi đối xứng.";

}

?>

Kết quả: 

abccba là chuỗi đối xứng.

2. Một số bài tập khác của ngôn ngữ lập trình php từ cơ bản đến nâng cao

2.1. Bài tập PHP cơ bản

 • Tính tổng của hai số nguyên và hiển thị kết quả.
 • Kiểm tra một số có phải là số chẵn hay lẻ.
 • Tính diện tích hình chữ nhật dựa trên chiều dài và chiều rộng nhập từ người dùng.
 • Kiểm tra một chuỗi có chứa từ cụ thể hay không.
 • Sử dụng toán tử ba ngôi để so sánh hai số và in ra số lớn hơn.
 • Tạo một mảng các số nguyên và tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng đó.
 • Tính giai thừa của một số nguyên dương.
 • Đảo ngược một chuỗi ký tự đã cho.
 • Sử dụng cấu trúc điều kiện để xác định xem một số có phải là số nguyên tố không.
 • Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100.

2.2. Bài tập Mảng

 • Tạo một mảng chứa tên của 5 người bạn và in ra danh sách đó.
 • Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng số nguyên.
 • Tính trung bình cộng của các số trong mảng.
 • Sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần.
 • Tìm tất cả các phần tử trùng lặp trong một mảng.
 • Chèn một phần tử mới vào mảng ở vị trí mong muốn.
 • Loại bỏ tất cả các giá trị trùng lặp trong mảng.
 • Tìm tất cả các số chia hết cho 3 từ một mảng số nguyên.
 • Đảo ngược mảng không sử dụng hàm có sẵn.
 • Tính tổng của mảng hai chiều.

2.3. Bài tập Vòng lặp for

 • In ra dãy số từ 1 đến 10.
 • Tính tổng của các số từ 1 đến 100.
 • In ra bảng cửu chương từ 2 đến 10.
 • Tính giai thừa của một số nguyên dương bằng vòng lặp.
 • In ra các số chẵn từ 1 đến 50.
 • Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100.
 • Đếm số lượng chữ số của một số nguyên dương.
 • In ra các số nguyên tố từ 1 đến 100.
 • Tính tổng của dãy số Fibonacci cho đến số thứ 20.
 • In ra hình tam giác sao.

2.4. Bài tập Hàm

 • Viết hàm tính tổng của hai số.
 • Tạo hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên tố.
 • Viết hàm đếm số lượng chữ số của một số nguyên.
 • Tạo hàm tính diện tích hình tròn.
 • Viết hàm đảo ngược một chuỗi.
 • Tính giai thừa của một số sử dụng hàm đệ quy.
 • Viết hàm trả về mảng sao chép từ một mảng đã cho.
 • Tạo hàm kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi Palindrome hay không.
 • Viết hàm tính trung bình cộng của một mảng số nguyên.
 • Tạo hàm sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần.

2.5. Bài tập Regular Expression

 • Kiểm tra một chuỗi có bắt đầu bằng "Hello" không.
 • Tìm và thay thế tất cả các dấu cách trong chuỗi bằng dấu gạch dưới.
 • Kiểm tra một chuỗi có chứa toàn bộ chữ cái từ A đến Z không.
 • Tách một chuỗi thành mảng các từ dựa trên dấu cách.
 • Kiểm tra một chuỗi có định dạng email hợp lệ không.
 • Tìm tất cả các số trong một chuỗi.
 • Kiểm tra một chuỗi có chỉ chứa số không.
 • Tìm tất cả các từ có độ dài 3 trong một chuỗi.
 • Kiểm tra một chuỗi có bắt đầu bằng chữ cái viết hoa không.
 • Loại bỏ tất cả các ký tự không phải là số từ một chuỗi.

2.6. Bài tập Date Time

 • Lấy ngày và giờ hiện tại.
 • Tính số ngày còn lại đến cuối năm.
 • Tính số ngày giữa hai ngày đã cho.
 • Kiểm tra một năm có phải là năm nhuận hay không.
 • Chuyển đổi một chuỗi ngày/tháng/năm sang định dạng ngày-tháng-năm.
 • Tính tuổi của một người dựa trên ngày sinh.
 • Lấy tên của tháng và ngày hiện tại.
 • Chuyển đổi một chuỗi ngày-tháng-năm sang định dạng ngày/tháng/năm.
 • Tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm.
 • Tạo một chuỗi ngày tháng theo định dạng

3. Lời Kết

Như vậy, ICANTECH đã cùng bạn tìm hiểu về 10 dạng bài tập PHP cơ bản có lời giải từ cơ bản đến nâng cao. Hi vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan & trau dồi thêm các kiến thức về ngôn ngữ lập trình PHP.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, nếu bạn đang quan tâm đến học lập trình thì hãy tham khảo ngay các khóa học lập trình dưới đây tại ICANTECH nhé

Nguồn ảnh: ICANTECH.

Share
Tags
Lập trình chung

Bài tương tự