Gobo & Terra đi chơi

Icantech
Tác giả
Lê Xuân Anh Khôi
Học phần
Lập trình Scratch
Phần mềm sử dụng
Icantech
Giới thiệu sản phẩm
Gobo & Terra đi chơi - Cùng tham gia chuyến du hành thám hiểm lên mặt trăng.
Icantech
Icantech
484
75
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn