Số Fibonacci cực khủng

Icantech
Tác giả
Đỗ Đức Khang
Học phần
Lập trình Python Chuyên nghiệp
Phần mềm sử dụng
Icantech
Ican tech
Giới thiệu sản phẩm
Số Fibonacci cực khủng - Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.
Icantech
Icantech
826
89
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn