icantech
Icantech
Tác giả

Đỗ Đức Khang

Học phần
Khóa học lập trình Python
Phần mềm sử dụng
banner icantech
Số Fibonacci cực khủng

Giới thiệu sản phẩm

Số Fibonacci cực khủng - Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.
Giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
826
90

Khóa học liên quan

Dự án cùng môn