Xâu (String) trong Python

Icantech
Tác giả
Lê Gia Thành
Học phần
Lập trình Python Chuyên nghiệp
Phần mềm sử dụng
Icantech
Ican tech
Giới thiệu sản phẩm
Xâu (String) trong Python - Kiểu dữ liệu phổ biến nhất trong Python, được đặt trong cặp dấu ngoặc kép đơn hoặc cặp dấu ngoặc kép.
Icantech
Icantech
545
62
Khóa học liên quan
Dự án cùng môn